KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.

 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: personalny@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani / Pana dane osobowe:

 • imię i nazwisko,

 • adres,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • wykształcenie,

 • informacje o przebiegu zatrudnienia,

 • szkolenia,

 • certyfikaty,

 • data urodzenia,

 1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w celu zawarcia umowy-zlecenia

 2. prowadzenia bazy danych potencjalnych kandydatów na potrzeby zawierania przyszłych umów-zlecenia.

 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

 1. niezbędność do zawarcia umowy – w celu określonym w pkt 5 a),

 2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 5 b).

 3. prawnie uzasadniony interes administratora – w celu określonym w pkt 5 c).

 1. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:

a) Dostawcy usług IT,

 

b) Współpracownicy administratora.

 1. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie umowy – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

 2. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 4. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pani/Pana zgodzie ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 6. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest konieczne do zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu określonym w pkt 5b).

 

Serwis internetowy www.zabkapolska.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.