Żabka Polska - KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.

 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: personalny@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy tj:

 • Imię (imiona) i nazwisko

 • Imiona rodziców

 • Datę urodzenia

 • Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

 • Wykształcenie

 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 • Inne jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

 1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia procesów rekrutacyjnych,

 2. prowadzenia bazy danych potencjalnych kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

 1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 221 Kodeksu Pracy) – w celu określonym w pkt 5 a),

 2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 5 b),

 3. prawnie uzasadniony interes administratora – w celu określonym w pkt 5 c).

 1. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917).

 2. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:

  1. Doradcy Personalni/Agencje Pracy,

  2. Firmy Konsultingowe,

  3. Dostawcy usług IT,

  4. Współpracownicy administratora.

 3. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie ciążącego na administratorze prawnego obowiązku – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

 4. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 6. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pani/Pana zgodzie ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora (w zakresie określonym w pkt 5 c powyżej), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 8. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 9. Podanie danych osobowych jest w celu określonym w pkt 5 a) obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanej powyżej podstawy prawnej.

 10. Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt 5 b) jest dobrowolne.

 

Serwis internetowy www.zabkapolska.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.